Anima Mundi 2007


I - Texto de abertura

II - Nyócker!

III - Moya Lyubov

IV - The Danish Poet

V - Lavatory-Lovestory, Apnee e Herbstlaub